กล่องพลาสติกบรรจุอาหาร

                    สถานการณ์โควิด-19 (COVID-19) ในปัจจุบันทำให้ความต้องการกล่องพลาสติกสำหรับอาหารเพื่อนำกลับไปบริโภคเป็นจำนวนมาก ซึ่งคุณสมบัติของกล่องพลาสติกนั้น นอกจากจะแข็งแรง ไม่เกิดการรั่วซึมแล้ว ยังต้องไร้สารตกค้าง หรือมีสารปนเปื้อนไปยังอาหารด้วย ส่วนคุณสมบัติเพิ่มเติมอย่างทนความร้อนหรือเข้าไมโครเวฟนั้นเป็นส่วนเพิ่มเติม เพราะการใส่อาหารเย็นสามารถใช้กล่องพลาสติกไม่ทนความร้อนหรือเข้าไมโครเวฟได้ แต่อย่างไรก็ตามสารตกค้างและสารปนเปื้อนก็เป็นสิ่งที่ต้องคำนึงไว้สำหรับการผลิตกล่องพลาสติกสำหรับอาหาร นอกจากกล่องพลาสติกอาหารแล้ว พลาสติกสัมผัสอาหารอื่นๆ อย่างถาดตู้เย็น ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นก็ที่ต้องสัมผัสอาหารต้องไร้สารตกค้างและปนเปื้อนเช่นเดียวกัน

มาตรฐานสำหรับกล่องพลาสติกสำหรับอาหาร

                    ในประเทศไทยจะใช้มาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 295 พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุที่ทำจากพลาสติก พิจารณากล่องพลาสติกสำหรับอาหาร โดยพลาสติกที่อนุญาตให้ใช้ทำภาชนะสัมผัสอาหารมี 12 ชนิด ได้แก่

 1. Polyvinylchloride (PVC)
 2. Polyethylene (PE)
 3. Polypropylene (PP)
 4. Polystyrene (PS)
 5. Polyvinylidene chloride (PVDC)
 6. Polyethylene terephthalate (PET)
 7. Polycarbonate (PC)
 8. Nylon (PA)
 9. Polyvinyl alcohol (PVA)
 10. Polymethyl methacrylate (PMMA),
 11. Polymethyl pentene (PMP)
 12. Melamine (MF)

               นอกจากวัสดุแล้วการใช้สารเคมี เช่น สารเติมแต่ง (additive) หรือสารอื่นที่ช่วยในกระบวนการผลิต (polymer production aid)  เมื่อขึ้นรูปพลาสติกต้องมีสารตกค้างอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ ดังนี้

 1. ตะกั่ว (Lead) ไม่เกิน 100 mg/kg
 2. แคดเมียม (Cadmium) ไม่เกิน 100 mg/kg
 3. โลหะหนักคำนวณเป็นตะกั่ว ไม่เกิน 1 mg/dm3
 4. โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต (Potassium permanganate) ที่ใช้ทำปฏิดิริยาทางเคมี ไม่เกิน 10 mg/dm3
 5. สารตกค้างที่ละลายในน้ำ ไม่เกิน 30 mg/dm3
 6. สารตกค้างที่ละลายได้ในกรดอะซีติก (Acetic acid) ความเข้มข้น 4 % ไม่เกิน 30 mg/dm3
 7. สารตกค้างที่ละลายได้ในแอลกอฮอล์ความเข้มข้น 20 % ไม่เกิน 30 mg/dm3
 8. สารตกค้างที่ละลายได้ในเฮปเทน (Heptane) ไม่เกิน 150 mg/dm3

               พลาสติกต้องปราศจากเชื้อที่ทำให้เกิดโรค อ้างอิงจาก In-house method base on FDA BAM Online เช่น Salmonella spp, Staphylococcus aureus, Clostridium perfringens, Escherichia coli, Bacillus cereus เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์ BINSON

               สำหรับมาตรฐานการใช้สารเคมีที่เกียวข้องกับการผลิตกล่องพลาสติกสำหรับอาหารมีเฉพาะสารหล่อลื่น เช่น จารบี และซิลิโคนเท่านั้น ซึ่งการทดสอบว่าสารเคมีใช้สำหรับกระบวนการผลิตกล่องพลาสติกสำหรับอาหารนั้นผ่านมาตรฐาน สามารถทำได้โดยการส่งตัวอย่างพลาสติกที่ใช้สารเคมีเหล่านี้ไปทดสอบสารตกค้าง ผลิตภัณฑ์ของ BINSON เรามีสูตรสำหรับใช้การผลิตกล่องอาหารหรือชิ้นส่วนอื่นๆที่สัมผัสอาหารโดยเฉพาะ ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน 295 จาก Bureau Veritas AQ Lab และยังมีลูกค้าจากทั้งในและต่างประเทศเชื่อมั่นในสินค้าเรามาเป็นระยะเวลานาน